Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
MB “Gijos gama” vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
asmens duomenys nuolat atnaujinami;
asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai; asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Privatumo taisyklės parduotuvėje www.bowbow.lt (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.bowbow.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios MB “Gijos gama” (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo MB “Gijos gama”, juridinio asmens kodas 305342929, adresas Sėlių g. 10 – 7, 08124 Vilnius, El. p.: gijosgama@gmail.com.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

 

2.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

2.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 2.5. punkte nurodytais tikslais.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 2.1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).

2.5. Pirkėjo bei kitų www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, prekių užsakymo metu, pažymi varnelę, jog sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, o kiti  www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojai nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.

2.6. Pirkėjo bei kitų www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 10 metų nuo Sutarties sudarymo.

2.8.Pirkėjo bei kitų www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi ir naudojame 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo www.bowbow.lt internetinėje svetainėje, arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

2.9. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo bei kitų www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 2.4. ir 2.5. punktuose ir tik tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojų sutikimo. Pirkėjo bei kitų www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

2.10. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

2.11. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

2.12. Pirkėjas bei kiti www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

2.12.1. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

2.12.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

2.12.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

2.12.4. teisę atšaukti sutikimą;

2.12.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2.13. Pirkėjas bei kiti www.bowbow.lt internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu gijosgama@gmail.com.

2.14. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

2.15. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.